აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან16,00015,77514,145
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:16,00015,77514,145