აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან8,2574,200
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან6,3279,0303,033
ჯამი:6,32717,2877,233