აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან8,2574,200
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან9,0303,033
ჯამი:17,2877,233