აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან18,00012,660
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:18,00012,660