აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან18,715
ჯამი:18,715