აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,6007,800
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან3,6007,500
ჯამი:7,20015,300