აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,6007,800
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან12,0003,6007,500
ჯამი:12,0007,20015,300