აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან65,24025,500
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან7,414
ჯამი:72,65425,500