აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან21,45565,24025,500
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან7,414
ჯამი:21,45572,65425,500