აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან00
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან32,40022,70041,000
ჯამი:32,40022,70041,000