აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან1,250
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:1,250