აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან1,2502,500
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:1,2502,500