აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,500
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:3,500