აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,5000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან00
ჯამი:3,500