აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201920202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან9,0001,0002,800
ჯამი:9,0001,0002,800