აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან50000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან62510,0009,000
ჯამი:1,12510,0009,000