აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან5000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან62510,000
ჯამი:1,12510,000