კავშირი ფირმასთან


მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-449084 შპს აუდიტსერვისი 2009 ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-448197 შპს ეი ეს_აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-449084 შპს აუდიტსერვისი 2009 პარტნიორი

კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტსერვისი 2009 SARAS-F-449084 სხვაგვარად არის დაკავშირებული
       
საქართველო შპს ეი ეს_აუდიტი SARAS-F-448197 სხვაგვარად არის დაკავშირებული