კავშირი ფირმასთან


მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-291042 შპს თბილისი კონსალტინგი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-639733 შპს ექსპერტ ჯგუფი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-291042 შპს თბილისი კონსალტინგი პარტნიორი

კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს თბილისი კონსალტინგი SARAS-F-291042 სხვაგვარად არის დაკავშირებული