სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი SARAS-F-423943 სხვაგვარად არის დაკავშირებული