სამსახურის მიერ სათანადო ინფორმაციის მიღებისა და სარეგისტრაციო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა ცვლილებები სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებაში

სრულად

2017 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედდა პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებული წესი

სრულად

გაიმართა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს რიგით მე-3 სხდომა

სრულად

მოთხოვნები საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისთვის "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონიდან გამომდინარე

სრულად

სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, აუდიტორების მიერ სამსახურისათვის წარსადგენი განახლებული ინფორმაციების წარდგენის თარიღი 1 აპრილის ნაცვლად, 1 ივლისით განისაზღვრა

სრულად

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შეიცვალა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობა

სრულად